Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.

Bezpečný nákup

 

  1. Úvod
 2. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.
 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky ale postupuje sa podľa Obchodného zákonníka.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne kupujúci alebo ním splnomocnená osoba, v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu na používanie,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. poškodením záručnej plomby alebo jej znehodnotením ak ju produkt obsahuje,
  7. neodbornou montážou alebo demontážou, ak si to vyžadujú príslušné právne predpisy,
  8. zásahom do produktu, ktorým sa vykonajú zmeny, ktoré kvalitatívne zlepšujú produkt ale neboli vykonané výrobcom alebo ním poverenou osobou, napr. pretaktovanie procesoru,
  9. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.
 8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu odporúčame zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
 9. Ak predmetom reklamácie je tovar, ktorý je napríklad pevne zabudovaný, kupujúci je povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť za účelom vykonania obhliadky predmetu reklamácie predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim.
 10. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu, najneskôr však momentom, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 12. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:/zodpovednosť predajcu za vady tovaru/
  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
  2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  3. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
  4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
  5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia používaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 13. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím zľavy, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie, pričom kupujúci potvrdzuje osobné prevzatie resp. je dokladom aj potvrdenie prepravného podniku v prípade ak kupujúci osobne nepreberá reklamáciu..
 14. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.
 15. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
 16. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.
 17. Kontakt: NA-CESTU s.r.o.  Jazmínová 3274/18,   96001  Zvolen      tel: 0908 215 215

doplnkynacestu@gmail.com

Vzorové formuláre su k Vám automaticky odosielané po objednaní tovaru v prílohe mailu.

Pre uplatnenie reklamácie alebo pri vrátení tovaru nevyžadujeme vyplňovanie formulárov - stači ak nás informujete mailom alebo na tel:0908 215 215

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

    Formulár na odstúpenie od zmluvy

(Vyplňte tento formulár a odošlite ho späť  len v prípade , že si želáte odstúpiť od zmluvy. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať naskenovaný na nižšie uvedenú e-mailovú adresu, prípadne ho vložiť do zásielky s vráteným tovarom).

Adresát:

Internetový obchod: WWW.NA-CESTU.SK


Spoločnosť:               NA-CESTU  s.r.o.
So sídlom:                 Jazmínová 3274/18 96001 Zvolen
IČO / DIČ:                  52900886/SK2121173912        

E-mailová adresa:   doplnkynacestu@gmail.com

Telefónne číslo:        0908 215 215
Oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru: (* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)  poskytnutie týchto služieb (*………………………………………………………………………………………………………..…..)
• Dátum objednania (*………………………………………………) / dátum prijatia (*………………………………..……..)
• Číslo objednávky:…………………………………….
• Peňažné prostriedky za objednanie, prípadne aj za doručenie, boli zaslané spôsobom (*………………)
a budú vrátené späť spôsobom (v prípade prevodu na účet prosím o zaslanie čísla účtu) (*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
• Meno a priezvisko spotrebiteľa:……………………………………………………..
• Adresa spotrebiteľa:……………………………………………………………………….
• Email:………………………………………………………………………………………………
• Telefón:…………………………………………………………………………………………..


V ………………………………, Dňa ………………………………

 

 

Meno a priezvisko spotrebitela       (*) Doplnte údaje alebo škrtnite nehodiace.

 

Vzorový formulár pre uplatnenie reklamácie

Vzorový formulár pre uplatnenie reklamácie     WWW.NA-CESTU.SK

 

Formulár pre uplatnenie reklamácie


(Vyplňte tento formulár a odošlite ho späť len v prípade, že chcete reklamovať tovar v zákonnej dobe. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať naskenovaný na nižšie uvedenú e-mailovú adresu, prípadne ho vložiť do zásielky s vráteným tovarom).

Adresát (predávajúci):


Internetový obchod:             WWW.NA-CESTU.SK
Spoločnosť:                             NA-CESTU s.r.o.
So sídlom:                               Jazmínová 3274/18 96001 Zvolen
IČO / DIČ:                                52900886/SK2121173912
E-mailová adresa:                  doplnkynacestu@gmail.com
Telefónne číslo:                     0908 215 215Spotrebiteľ:


Moje meno a priezvisko: .......................................................................................................
Moja adresa:...........................................................................................................................
Môj telefón a e-mail:..............................................................................................................


Uplatnenie práva z vadného plnenia (reklamácie)


Vážení,


dňa (*............................................) som vo Vašom obchode (*..............................) vytvoril objednávku . Mnou zakúpený produkt však vykazuje tieto vady (* .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................). Požadujem vybaviť reklamáciu - požadujem o opravu produktu a to najneskôr v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní. Zároveň Vás žiadam o vystavenie písomného potvrdenia o uplatnení reklamácie s uvedením, kedy som právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie spolu s mojím nárokom na opravu / výmenu, a následne potvrdenie a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania ( v prípade, že sa jedná o opravu, nie výmenu).
1. Dátum objednania (*.................................) / dátum prijatia (*..................................)
2. Číslo objednávky:......................................
3. Peňažné prostriedky za objednanie, prípadne aj za doručenie, boli zaslané   spôsobom(*......................)
a v prípade vrátenia tovaru  budú vrátené späť spôsobom (v prípade prevodu na účet prosím o zaslanie čísla účtu) (*...................................................................................................)
4. Meno a priezvisko spotrebiteľa:........................................................................
5. Adresa spotrebiteľa:..........................................................................................
6. Email:.................................................................................................................
7. Telefón:..............................................................................................................
(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.


V ..........................                               Dňa ...................................


______________________________________
Meno a priezvisko spotrebiteľa

Zoznam príloh:
1. Faktúra /dodací list + bloček z pokladne/(v prípade len opravy stačí kópia – pri vrátení tovaru je potrebné vrátiť originálne doklady – buď faktúru alebo blok z registračnej pokladne)za objednaný tovar č (*.....................................)Všeobecná poučenie na uplatnenie reklamácie
Zakúpení veci ste ako spotrebiteľ povinný preukázať predložením kúpneho dokladu, prípadne iným, dostatočne vierohodným spôsobom.
Ako spotrebiteľ nemôžete uplatniť práva z vád, ktoré ste sám spôsobil alebo o ktorých ste pri kúpe vedel. Rovnako tak aj u vád, pre ktoré sme s Vami, ako predávajúci a spotrebiteľ, dohodli zníženie ceny. Nezodpovedáme ani za bežné opotrebovanie veci.
Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v 24 mesačnej lehote. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu vady a v jej dôsledku k zamietnutiu reklamácie. Včasným oznámením vady po tom, čo sa objaví, si môžete zaistiť bezproblémové vybavenie reklamácie.
Reklamácia je vybavená až vtedy, keď Vás o tom informujeme, ak medzi tým vyprší zákonná lehota, považujte to za podstatné porušenie zmluvy a môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Tento e-shop je certifikovaný.

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.WebShopy - Katalog internetovych obchodov
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk